I. ПРЕДМЕТ

чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между уеб сайта Отстъпка.БГ и фирмата, чрез която оперира той, а именно Файв Стар Диджитъл ООД с ЕИК 206501671, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, САЙТ или Отстъпка.БГ, и потребителите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на предоставяната от него услуги на информационното общество, наричани по-долу УСЛУГАТА. С посещението на нашия сайт, вие се включвате безусловно в нашите „Общи условия“ и се съгласявате да бъдете обвързани с нашите „Условия за ползване“, включително тези допълнителни условия и политики съотнесени тук и / или достъпни чрез електронна препратка. Тези Общи условия се прилагат за всички потребители на сайта, без ограничения. Моля, прочетете Условията за ползване внимателно преди да достъпите или да използвате нашия уебсайт. Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страница/и или използването на която и да е част от сайта, Вие се съгласявате да бъдете обвързани с тези Общи условия.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

чл. 2. Информация за доставчика.

Наименование на фирмата: Файв Стар Диджитъл ООД;

Седалище и адрес на управление: София, ПК 1421, ж.к. Лозенец, ул. Теодосий Търновски № 34А;

Адрес за упражняване на дейността: София, ПК 1421, ж.к. Лозенец, ул. Теодосий Търновски № 34А;

Данни за кореспонденция: тел. 0878503893, e-mail info@5stardigital.eu;

Вписване в публични регистри: ЕИК 206501671;

Регистрация  по  Закона  за  данък  върху  добавената  стойност: BG206501671

Материално отговорно лице: Антон Стойчев;

Контролни органи: Комисия за защита на потребителите;

Адрес: 1000 гр.София, пл.“Славейков“ No4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГАТА

чл. 3. ДОСТАВЧИКА предоставя информационни материали на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ свързани, но не изчерпващи се с промо кодове, кодове за отстъпки и намаления, промоции и т.н. на широка гама онлайн магазини предлагащи продукти и услуги.

IV. АВТОРСКИ ПРАВА

чл. 4. Всяко дублиране, копиране и възпроизвеждане на информация от сайта без изричното писмено съгласие на ДОСТАВЧИКА е строго забранена. Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните материали и ресурси, включително, но не изчерпващо се до съдържание, текстове, изображения, видео клипове и т.н. публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече наказателна, гражданска и административно-наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство. Всяко неоторизирано възпроизвеждане, разпространение или каквото и да е нерегламентирано използване на какъвто и да е елемент от Отстъпка.БГ включително, но не изчерпващо се до съдържание, текстове, изображения, видео клипове и т.н. представлява закононарушение и води до гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско и международно законодателство.

V. ХИПЕРЛИНКОВЕ (ОБРАТНИ ВРЪЗКИ КЪМ ТРЕТИ СТРАНИ)

чл. 5. Ние не носим отговорност за съдържанието, към което водят хиперлинковете (обратни връзки) към третите страни. С проследяването на такива връзки към трети страни вие се обвързвате с техните Условия за ползване, с които трябва да се запознаете изрично.

VI. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

чл. 6. ДОСТАВЧИКЪТ прави всичко възможно, за да поддържа на сайта си актуална, вярна и точна информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни пропуски или несъответствия.

чл. 7. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт.

чл. 8. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на ДОСТАВЧИКА за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

чл. 9. В случай на недобросъвестно атакуване на сайта от страна на трети лица, настъпилите последици не ангажират отговорността на ДОСТАВЧИКА.

чл. 10. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, полезността и пълнотата на информационните ресурси на този сайт.

чл. 11. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната достоверност и пълнота), съдържаща се в сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки / линкове.

VII. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

чл. 12. ДОСТАВЧИКЪТ има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

VIII. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

чл. 13. Можете да прегледате най-актуалната версия на Условията за ползване по всяко време на тази страница. Ние си запазваме правото да променяме, актуализираме или заменяме всяка част от тези Правила за ползване, като публикуваме актуализациите и / или промени в нашия сайт. Ваша е отговорността да проверявате тази страница периодично за промени. Ако продължите да използвате или достъпите до уеб сайта след публикуването на каквито и да било промени, е равнозначно на безусловното приемане на тези промени. За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

IX. ДРУГИ

чл. 14. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

чл. 15. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

чл. 16. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

чл. 17. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 01.01.2021 г.